SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA POČITNIŠKE HIŠE PRI STARI MAMI.

Splošna določila

Ti splošni pogoji so sestavni del rezervacije nastanitve v počitniški hiši Pri stari mami, ki jo skleneta Andreja Fridman Vidovič s.p., ki potrdi rezervacijo in gost, ki prijavlja rezervacijo. Sklenitev rezervacije nastanitve se smatra za sklenitev pogodbe dveh strank. Sestavni del teh splošnih pogojev je hišni red.

V primeru prijave ustne rezervacije, telefonske rezervacije oziroma rezervacije po internetu se šteje, da je gost sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je takšno rezervacijo naročil. S splošnimi pogoji se gost lahko seznani na spletni strani  www.pristarimami.si.

Gost je vsaka oseba, ki je prijavila rezervacijo nastanitve ali plačala nastanitev in se nanj nanašajo ti splošni pogoji.

Gostitelj je fizična oseba Andreja Fridman Vidovič s.p..

Prijava in potrditev rezervacije nastanitve

Gost lahko opravi rezervacijo nastanitve v lokalni trgovinici Pri stari mami, Sveti Tomaž 36, 2258 Sveti Tomaž direktno ali na spletni strani www.pristarimami.si.. Ob prijavi rezervacije je gost dolžan navesti potrebne podatke za rezervacijo.

V primeru, da gost ob prijavi rezervacije ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov

Sklenjena rezervacija nastanitve je za gosta zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o gostovi odpovedi namestitve. Za zavezujočo prijavo rezervacije se poleg izrecne pisne prijave rezervacije oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek gosta in število drugih gostov, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo rezervacije ali njenega dela, plačilo stroškov prijave rezervacije ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je gost posredoval zavezujočo prijavo rezervacije ali prijava rezervacije, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

Rezervacija nastanitve se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve gostitelja ali vsakega pooblaščenega zunanjega sodelavca.

Gost lahko po sklenitvi rezervacije spremeni določene dele iz rezervacije, datum namestitve, število ljudi…, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi rezervacije. Gostitelj takšno spremembo rezervacije opravi, če je to možno.

Plačilo nastanitve

Za dan basanite se šteje dan, ko gost izvrši vplačilo pri blagajni gostitelja ali Andreja fridman Vidovič s.p. prejme plačilo na transakcijski račun.

Gost plača ob rezervaciji 30 % cene nastanitve. Preostali del plača ob prihodu v nastanitev ob prevzemu ključa.

Pravočasno in pravilno plačana rezervacija jamči gostu, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja, namestitev v počitniški hiši Pri stari mami.

V nasprotnem primeru gostitelj gosta ni dolžen nastaniti v počitniški hiši Pri stari mami.

Gost lahko plačilo izvrši z gotovino.

V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij v primeru negotovinskega plačila (nakazilo na TRR) za nastanitev, gostitelj v primeru predčasnega preklica gostu ne more izplačati gotovine, gost pa lahko od gostitelja zahteva dobropis, če je do njega upravičen, ali se mu nakaže znesek nazaj na TRR.

Cene nastanitve

Cene nastanitve so razvidne iz cenika na spletni strani počitniške hiše Pri stari mami. Gostitelj ne odgovarja za cene pri nepooblaščenih ponudnikih, če se te razlikujejo od cen na veljavnem ceniku.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo in se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko gost izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.

Storitve vštete v ceno nastanitve

Če ni drugače določeno, so v ceno nastanitve vštete storitve, ki so navedene v ceniku na spletnih straneh gostitelja. Če ni drugače določeno, veljajo cene navedene v ceniku, za počitniško hišo na dan.

Posebne storitve povezane z nastanitvijo

Posebne storitve so tiste storitve, ki niso vštete v ceni nastanitve (izleti, turistične takse, čiščenje, domače živali, prevozi, športne aktivnosti…), zato jih gost plača posebej, razen če ni drugače določeno. V primeru, da se gost odloči za dodatne storitve, jih posreduje ob prijavi rezervacije nastanitve, doplača pa jih k ceni nastanitve. Turistična taksa se vedno plača na mestu nastanitve in znaša 1,5 €/dan za odrasle in 0,75 €/dan za otroke od 7-18 let. Mlajši od 7 let so turistične takse oproščeni.

Gostova odpoved

Gost ima pravico do odpovedi nastanitve. V primeru, ko gost odpove nastanitev, ima gostitelj pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je gost predložil odpoved:

  • v 7 dneh pred pričetkom nastanitve, do vključno z dnevom pričetka nastanitve – 30 % cene nastanitve;

Odpoved nastanitve mora gost podati pisno. V primeru, da to zavrne, se šteje, kot da nastanitve ni odpovedal.

Med nastanitvijo lahko gost prekine le-to na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi.

Če gost svojo nastanitev prekine, nima pravice do povračila stroškov ali vračila plačila za nastanitev ne delno ne v celoti.

V primeru spremembe nastanitve na željo gosta ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi s strani gostitelja zaradi nepravilno opravljene storitve, gost nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

Gostiteljev odstop

Gostitelj ima pravico odstopiti od pogodbe, če določeni znesek ni bil plačan v dogovorjenem roku. Izjemoma sme odstopiti od pogodbe tudi iz stvarno upravičenega razloga (npr. zaradi višje sile ali zaradi drugih okoliščin, za katere gostitelj ni odgovoren, ali pa zaradi zavajajočih oz. napačnih bistvenih podatkov, ki mu jih je posredoval gost).

Jamstvo gostitelja

Gostitelj jamči za svoje pogodbene obveznosti s skrbnostjo poštene pogodbene stranke. Strankini zahtevki za odškodnino so izključeni (razen če gre za škodo, ki je nastala zaradi naklepnega ali zelo grobega kršenja pogodbene obveznosti). Če se pri nastanitvi gosta pojavi motnja ali se gostu povzroči škoda, se bo gostitelj potrudil, da jo čimprej odpravi. Gost je dolžan prispevati k temu, da se motnja nastanitve odpravi oz. da je povzročena škoda čim manjša.

Za stvari, ki jih gost prinese s seboj, jamči gostitelj v skladu z zakonskimi določili le v primeru, če je škoda povezana s kršitvijo dolžnosti s strani gostitelja.

Gostitelj ne prevzema nobene odgovornosti za vozilo gosta, parkirano na parkirišču gostitelja, prav tako ne za njegove stvari, shranjene v vozilu, razen če gre pri škodi za naklepno dejanje gostitelja ali za posledico njegove velike malomarnosti.

Uporaba podatkov

Gostitelj pridobljene podatke o gostih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da gost s potrditvijo rezervacije nastanitve pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice in tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi gostitelja. V kolikor gost slednjega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi rezervacije nastanitve.

Končna določila

DDV v cenah iz ponudbe gostitelja ni obračunan, ker nismo zavezanec za DDV po 94. členu Zakona o DDV-1.

V primeru spora med pogodbenimi strankami je za vse spore pristojno sodišče v Ptuju.

Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave na spletni strani gostitelja.

Kje smo